Centre Mèdic Estètic Sant Cugat

La teva salut, la teva bellesa

Textos Legals

AVÍS LEGAL

RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS I OFERTES COMERCIALS

La present WEB té com a objecte principal informar de les activitats sanitàries dutes a terme per l'entitat gestora de la present web.

CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L., proveïda de CIF B-65221962, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. L'entitat informa als usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

Per tant, l'activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de la societat esmentada, propietària d'aquest domini i que opera amb la marca CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L. atenent per qüestions comercials i administratives a l'adreça següent:

C. Sant Jordi, 30-32 1r 5a 08172 de Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. CONCEPTE D'USUARI

La utilització de la web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i Política de privacitat en la versió publicada per CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L., en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal i les polítiques de privacitat en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot tenir modificacions.

2. INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L., no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per terceres persones. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia es fa per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L., no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web de CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L., ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent d'altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o l'intent d'utilitzar o no utilitzar malament un vincle, tant en connectar-se a la web de CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L., com en accedir a la informació d'altres webs des de la web de CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L.

3. VINCLES O ENLLAÇOS DES D'ALTRES WEBS EXTERNES

Es prohibeix expressament establir el vincle http://www.centremedicestetic.com des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i l'ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que, CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L., intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en cap forma els continguts de la pàgina on figuri l'enllaç, ni tan sols que consenti la seva incursió, excepte autorització expressa.

4. RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles mitjançant la pàgina web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L. pot incloure en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts. Així mateix CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L., ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s'han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada. També s'adverteix que els continguts d'aquesta web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa en quan a la qualitat, situació, serveis i tarifes i un altre de venda de productes, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals de la present web.

5. INFORMACIÓ SOBRE LES EXEMPCIONS DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLIDA TÈCNICA O DE CONTINGUT

CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L., declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L., no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues d'informació com a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre mena de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L., que no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin esmenats, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o d'altres components nocius, sense perjudici que CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L., realitza els seus millors esforços en evitar aquesta mena d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

6. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L., així com els continguts abocats a la xarxa mitjançant les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual quedant per això protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com els seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en la website i, especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L., o de terceres persones titulars de les mateixes que han autoritzat degudament la seva inclusió en la website.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índex i la resta d'expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment d'allò que s'assenyala implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índex i la resta d'expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors, dispositius USB - Pen drive o smartphones), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les que pertanyen a les autoritzades per CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L., així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de les esmentades opinions, imatges, formes, índex i la resta d'expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris mitjançant els serveis o continguts, en la mesura que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L., és lliure de limitar l'accés a les pàgines web, i de la publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L., en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que mitjançant les seves pàgines web puguin vessar-se en la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines web de CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L., al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris mitjançant el Servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos on per la naturalesa dels serveis o continguts allò fos possible, s'entén que autoritzen a CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L., per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors, dispositius USB - Pen drive o smartphones), digitalització, posada a disposició des de bases de dades que pertanyen CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L., traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de observacions, opinions o comentaris com aquestes, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment. Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris d'aquesta mena, els Usuaris declinen qualsevol pretensió crematística per part de CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L.

D'acord amb el que s'assenyala en el paràgraf anterior, CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L., queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de observacions, opinions o comentaris com aquests, per tal d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de pàgines web, sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol mena de lesió de qualsevol de les facultats morals de drets d'autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre les mateixes. Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals una tercera persona pugui beneficiar-se, directament o indirecta, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índex i la resta d'expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l'esforç dut a terme per CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L., per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L., sense el consentiment previ, exprés i per escrit de CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L., sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

CCENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L., no assumirà cap mena de responsabilitat al davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap mena de responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de terceres persones als quals es pugui accedir directament oa través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de les websites de CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L.

POLÍTICA D'ÚS DE COOKIES

Definició i funció de les cookies

De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l'informem que aquesta pàgina web emmagatzema informació de les adreces IP dels ordinadors, i utilitza Cookies amb l'objectiu de prestar un millor servei i oferir una millor experiència en la seva navegació.

Les cookies són petits arxius de text que contenen informació i que es generen a l'ordinador o terminal de l'usuari quan navega pel lloc web. Amb la navegació per aquesta web vostè dóna el seu consentiment per rebre aquestes cookies. Per mitjà d'elles CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L. només obté i conserva la informació amb els termes de la present Política de cookies:

Quins tipus de cookies utilitzem?

Segons el termini de temps que romanen actives:

Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per recollir i emmagatzemar dades mentre accedeix a la nostra web i romanen a l'arxiu de cookies del seu navegador fins que abandoni la pàgina. Com ara les cookies d'identificació.

Cookies persistents: Són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període determinat de temps.

Segons la seva finalitat i l'entitat que les gestiona:

Cookies de tercers: Són aquelles que s'envien al seu ordinador o terminal des d'un domini o una pàgina web que no és gestionada per nosaltres, sinó per una entitat col·laboradora. Com per exemple, les usades per Google qui instal·la cookies que ens ajuden a analitzar el funcionament del nostre lloc web, i millorar l'efectivitat de les nostres campanyes de màrqueting.

Cookies d'anàlisi: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d'usuaris i realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del nostre web. Per a això analitzem la navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l'oferta de productes o serveis que oferim. Exemple d'això són:

El nombre de visitants únics de cada pàgina/secció, que s'utilitza per fer un recompte de les vegades en que el lloc és visitat per un usuari, així com la primera i última vegada de la visita. Això ajuda a conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el contingut, amb el resultat que els usuaris obtinguin una experiència i servei més satisfactoris.

La data i hora d'accés al nostre web, amb la finalitat de permetre esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustaments precisos per evitar problemes de saturació en les nostres hores punta.

La font de trànsit, que registra l'origen de l'usuari, és a dir, l'adreça d'Internet des de la qual parteix el link que dirigeix ​​al nostre web, amb la finalitat de potenciar els diferents enllaços i banners que apunten al nostre servidor i que ofereixen millors resultats.

Com puc configurar o desactivar les cookies?

Podeu configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i negar-se a acceptar activant la configuració al navegador que permet rebutjar-les. Tanmateix, li advertim que la desactivació de les cookies pot provocar la limitació, o fins i tot impossibilitat d'accés a algunes de les funcionalitats del nostre web, així com alguns dels serveis poden deixar de funcionar correctament.

Per a més detall sobre la configuració de les cookies, consulteu el menú "Ajuda" del mateix.

També us proposem consultar els següents llocs web: Aboutcookies, youronlinechoices, Network Advertising Initiative o Digital Advertising Alliance on trobarà explicacions detallades sobre com eliminar les cookies del seu ordinador i més informació general sobre les mateixes.

Cookies de tercers/empreses col·laboradores

Google:

Google ofereix un gran nombre de productes per ajudar-nos a administrar els nostres anuncis i llocs web; entre els quals s'inclouen Google Analytics. En visitar el nostre lloc web poden enviar algunes cookies al seu navegador.

Google Analytics és l'eina d'analítica que ajuda al nostre lloc web http://www.centremedicestetic.com a entendre la manera com els usuaris interactuen amb les seves propietats. Podeu utilitzar un conjunt de cookies per recopilar informació i informar de les estadístiques d'ús dels llocs web sense identificar personalment als visitants de Google. Consulti més informació sobre les cookies de Google Analytics.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L. proveït de CIF B-65221962 actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L. informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa (inclosa la selecció de personal) o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de l'organització esmentada anteriorment, propietària d'aquest domini.

D'acord amb el que disposa la normativa vigent, CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L. només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent en cada moment. És per això que CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L. es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en que s'accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L. anunciarà en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial pel personal de CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L. que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT A LA CAPTACIÓ DE DADES

VOLUNTARIETAT

S'informa als Usuaris de la website, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades que puguin ser continguts en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d'accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a la dinamització i gestió de continguts realitzats per CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L. els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L. podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L'USUARI SOBRE ELS DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ DE LES SEVES DADES

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

A L'ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT
C. Sant Jordi, 30-32 1r 5a 08172 de Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

O a l'adreça de correu electrònic info@centremedicestetic.com

Així mateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L. a l'adreça indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUE FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte, com són el nom, cognom, correu electrònic, adreça i telèfon. Aquesta informació és rebuda per CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L.

CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L. és responsable d'aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L. amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels serveis de l'organització, així com la realització d'activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d'implementació dels mateixos per a l'accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

Si és el cas, es sol·licitarà als usuaris el seu consentiment perquè CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L. pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l'entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L'USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER

Introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades que, si s'escau utilitzi l'entitat, implica l'acceptar les presents condicions d'ús i política de privacitat; donant per entès que ha estat informat de les condicions d'ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en la Web:

http://www.centremedicestetic.com

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT DE L'USUARI

Així mateix, i tret que s'hagi informat a l'Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, en cap supòsit, excepte els casos emparats per la legislació vigent i les autoritzacions dels paràgrafs següents, cap tercer aliè a CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L. tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L. col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D'INFORMACIÓ

Per als casos en què l'usuari reveli les seves dades a través dels formularis de contacte de CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L. aquests en qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un correu electrònic a info@centrecanmora.com.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l'accés als websites com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, qui seran enterament responsables d'aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts. CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L. no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d'informació contemplat en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la Web on pot descarregar diferents informacions és CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L. amb domicili al Carrer Sant Jordi, 30-32 1r 5a 08172 de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) i amb la gestió del domini d'Internet http://www.centremedicestetic.com inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través de l'e-mail info@centremedicestetic.com.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de la societat esmentada anteriorment, propietària d'aquest domini.

INFORMACIÓ SOBRE L'ÚS D'ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

L'empresa només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de la qual sigui ella el titular o ostenti un dret d'anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d'informació a Internet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L. col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d'accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.

CENTRE MÈDIC ESTÈTIC SANT CUGAT S.L. es compromet a controlar els continguts que s'exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.


LPG

LPG

El teu gran aliat per la remodelació del cos

Informa't
ON ESTEM

Troba'ns

Localitza el Centre Mèdic Estétic fàcilment

On Estem
CONTACTE

Contacte

Estarem encantats de resoldre't qualsevol dubte

Contacta'ns